Drodzy Przyjaciele naszego Hospicjum!
Zapraszamy niezwykle serdecznie do udziału w V Jubileuszowym Charytatywnym Biegu Nadziei, który odbędzie się 28 maja br. (niedziela) w żorskim Parku Cegielnia. Do zmagań sportowych zapraszamy biegaczy oraz osoby uprawiające nordic walking (dystans 5 km) oraz jeżdżących na hulajnogach i rolkach (dystans 3 km). Po rozegranych zawodach, wśród wszystkich uczestników Biegu zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez naszych sponsorów.
 
Zapraszamy do zapisów poprzez link:
 
Ważne informacje dotyczące naszego Biegu:
  • Zapisy już ruszyły i potrwają do 24 maja br. lub do wyczerpania wolnych miejsc.
  • Miejsc jest 300 i liczy się kolejność zapisu.
  • Pakiety startowe zawierające koszulkę biegacza, medal, batonik i wodę można rezerwować wpłacając na wskazany rachunek bankowy proponowane 50/55 zł lub więcej. Wszystkie wpłaty zostaną przekazane na wsparcie działalności naszego Hospicjum.
  • Rejestracja zawodników i wydawanie pakietów startowych w dniu zawodów od godz. 8.00 do 9.30
  • Start zawodników na hulajnogach i rolkach o godz. 10.00
  • Start biegaczy o godz. 10.30
  • Start uczestników nordic walking o 10.32
Zapraszamy do uczestnictwa w zmaganiach sportowych i wspierania naszego Hospicjum!
 
REGULAMIN V Charytatywnego Biegu Nadziei 28.05.2023

I. ORGANIZATOR

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach

II. CEL IMPREZY

1. Wsparcie działalności Stowarzyszenia 2. Popularyzacja biegania jako formy aktywności ruchowej

III. TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1. Bieg odbędzie się w dniu 28 maja 2023 r. (niedziela)

2. – 10:00 – start Rolki i Hulajnogi – 10:30 – start Biegu Głównego (po zakończeniu wyścigu na Rolkach i hulajnogach) – 10:32 – start Nordic Walking

3. Miejsce startu – Park Cegielnia ul. Folwarecka, po wcześniejszej rejestracji w punkcie startowym.

4. Biuro zawodów: Park Cegielnia – ul. Wodzisławska 5, 44-240 Żory- czynne w dniu biegu od godz. 8:00 do godz. 9:30

5. Parking: Parking przy Parku Cegielnia – ul. Wodzisławska 5

6. Trasa: Trasa wytyczona na terenie Parku Cegielnia 3 pętle (dystans 3km – ROLKI i HULAJNOGI) 5 pętli (dystans 5 km – BIEG) 5 pętli (dystans 5km – NORDIC WALKING)

7. Nawierzchnia: Asfalt

8. Punkt odżywczy: Brak

9. Limit czasowy: 60 minut dla Biegu Głównego, 90 minut dla marszu Nordic Walking)

10. Limit wiekowy : Brak

11. Limit Uczestników : 300 (łącznie dla biegu, NW oraz rolek i hulajnóg)

12. Pomiar czasu : Elektroniczny – Każdy zawodnik otrzyma zwrotny numer startowy. Za zniszczenie lub zgubienie chipa jest pobierana opłata w wysokości 5 zł – przez operatora systemu.

13. Zgłoszenia poprzez stronę internetową: https://zapisy.personalbest.pl/v-charytatywnybieg-nadziei-v8808

14. Termin zgłoszeń : do 24.05.2023 r. do godziny 23:59

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Organizator ustala łączny limit uczestników 300 osób.

2. Uczestnicy biegu muszą zostać zweryfikowani w punkcie startowym biegu (Park Cegielnia) w dniu biegu w godz. 08:00- 09:30

3. Podczas weryfikacji Uczestnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Termin zgłoszeń: do środy 24.05.2023 r. – lub do wyczerpania limitu zgłoszeń !!!!!

V. OPŁATA STARTOWA i PAKIET STARTOWY Przyjęcie każdego zgłoszenia zostanie potwierdzone mailem zwrotnym.

Koszt udziału 1 osoby w Biegu lub marszu Nordic Walking wynosi 55,00 złotych. Koszt udziału 1 osoby w wyścigu na Rolkach/hulajnogach wynosi 50,00 złotych.

Dla Najlepszych zawodników w kategoriach OPEN przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Ze względu na charytatywny wymiar imprezy, serdecznie zachęcamy do wpłaty darowizny na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach. W dniu biegu będzie istniała również możliwość wpłaty dobrowolnej darowizny do specjalnie przygotowanych skarbon kwestorskich.

Całkowity dochód z biegu zostanie przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach. Za każdą darowiznę przekazaną w imieniu swoim, jak i podopiecznych hospicjum z całego serca pragniemy podziękować.

Pakiet startowy: • opieka medyczna na trasie, • zwrotny numer startowy, • SMS z wynikiem po biegu, • gadżet okolicznościowy • pamiątkowy medal.

1. Każdy Uczestnik winien zapoznać się z Klauzulą informacyjną dotyczącą uczestnictwa, zawartą w pkt. VIII oraz Klauzurą informacyjną dotyczącą Covid -19 zawartą w pkt. IX do niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnik biegu potwierdza swoje zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację w momencie złożenia podpisu przy rejestracji w punkcie startowym.

3. Uczestnik bierze udział w V Charytatywnym Biegu Nadziei na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.

4. Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu wyłącznie osoby zdrowe, co Uczestnik potwierdza własnoręcznym podpisem w momencie rejestracji w punkcie startowym.

5. Osoby, które posiadają pakiet startowy, a nie będą mogły uczestniczyć 28 maja w biegu, mogą odebrać pakiet w siedzibie Hospicjum ul. Promienna 4, do dnia 13 czerwca br.

VI. UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU UCZESTNIKÓW BIEGU

1. Do rejestrowania przebiegu imprezy uprawnieni zostali dziennikarze oraz reporterzy.

2. Materiały dźwiękowe, zdjęcia oraz nagrania wykorzystane będą w następujących polach eksploatacji: VI.2.a) udostępnianie Sponsorom oraz oficjalnym Partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji Sponsora lub oficjalnego Partnera w zakresie jego udziału w imprezie, VI.2.b) publiczne wystawienie, wyświetlenie odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, VI.2.c) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilboardach, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

3. Materiały dźwiękowe, zdjęcia, nagrania przetwarzane będą w celach promocyjnych i kulturalnych.

4. Wizerunek Uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych w art. 81 ust. 2 Prawa Autorskiego i nie wymaga zgody uczestnika.

5. Wchodząc na teren imprezy, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celach promocyjnych. Organizatorzy oraz podmioty współpracujące z Organizatorem w ramach realizacji imprezy, w szczególności Sponsorzy i Partnerzy mogą korzystać z takiego nagrania lub fotografii lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na terenie imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności poprzez utrwalenie, zwielokrotnienie, obrót oraz rozpowszechnianie.

6. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym Partnerom oraz Sponsorom V Charytatywnego Biegu Nadziei zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestników w zakresie nie szerszym niż zakres, o którym mowa powyżej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z powodu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany formuły organizacyjnej bądź przesunięcia terminu startu. Odwołanie lub przesunięcie terminu startu nie skutkuje powstaniem po stronie Uczestników jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, w tym w szczególności odszkodowawczych (np. w zakresie kosztów transportu, noclegu itp.)

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www.hospicjumzory.pl

3. W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

4. Organizator nie udostępnia Uczestnikom biegu szatni, natrysków oraz nie zapewnia depozytu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zagubione na terenie imprezy jak i podczas biegu.
6. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii startujących osób.

7. Bieg odbędzie się bez względu na panujące w tym dniu warunki pogodowe.

8. Wszyscy Uczestnicy biegu otrzymują: pamiątkowy medal oraz gadżet okolicznościowy.

9. Po biegu – losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów wydarzenia 10. Kierownik biegu: Marta Gawełczyk oraz Krzysztof Kretek, email: martagawelczyk@interia.pl 11. Koordynator biegu: Dorota Marzęda – Hospicjum Żory, tel. 660 745 844, e-mail: wolontariat@hospicjum.zory.pl

VIII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID – 19

1. Każda osoba biorąca udział w zawodach jest świadoma stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli chodzi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 podczas uczestnictwa w V Charytatywnym Biegu Nadziei i godzi się z możliwością zarażenia się ww. wirusem w trakcie uczestnictwa w zawodach, pomimo wprowadzania reżimu sanitarnego, przestrzegania odpowiednich procedur, wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa i regulaminu biegu, przez osoby pracujące podczas imprezy.

2. Zakażenie się uczestnika wirusem SARS-CoV-2 w wyniku uczestnictwa w biegu nie będzie przez niego traktowane jako podstawa do zgłoszenia jakichkolwiek pretensji i roszczeń wobec organizatora.

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem V Charytatywnego Biegu Nadziei.

4. Każdy Uczestnik biegu oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym nie mogą przebywać na kwarantannie ani nie mogą być zarządzone w stosunku do nich żadne inne środki związane z COVID -19 oraz że nie mogą mieć kontaktu z taką osobą. Każdy uczestnik zobowiązuję się, że w przypadku gdy uzyska informację o objęciu tych osób kwarantanną lub innym środkiem związanym z COVID-19 do niezwłocznego poinformowania Organizatora zawodów o zaistniałej sytuacji. Każdy Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w szczególności za wynikłe wskutek niewykonania przez Uczestnika zobowiązań, szkody poniesione przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach lub osoby trzecie. Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan swojego zdrowia na zawodach biegowych.

5. W zawiązku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, impreza będzie przeprowadzona w oparciu o obowiązujące w dniu organizacji przepisy sanitarno – epidemiologiczne. 6. W ramach zasad o których mowa w pkt

6. Organizator zobowiązuje się do: – weryfikowania liczby osób uczestniczących w imprezie stosownie do obowiązującego limitu uczestników określonego w pkt IV. ppkt.1 niniejszego Regulaminu, – zapewnienia uczestnikom środków do dezynfekcji rąk,

7. Uczestnicy zobowiązani są do: – przestrzegania obowiązujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, w tym w szczególności do częstej dezynfekcji rąk, zachowania dystansu społecznego, – osoby dokonujące rejestracji muszą mieć zasłonięte usta i nos, obowiązek dotyczy również Uczestników biegu w trakcie drogi na start i za metą oraz w trakcie biegu.

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. UCZESTNICTWA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II”, ul. Promienna 4, 44-240 Żory informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” zwanym dalej Administratorem;

2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail: iodo@marwikpoland.pl.

3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach promocyjnych oraz udokumentowania uczestnictwa a imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach.

4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa.

5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa;

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w biegu;

10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;

11. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

X. KLAUZULA INFORMACYJNA COVID-19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” zwanym dalej Administratorem;

2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail: iodo@marwikpoland.pl

3. Pani/Pana dane osobowe imię, nazwisko, numer telefonu, przetwarzane będą w celach ochrony zdrowia oraz zwalczania wirusa COVID-19 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami, wynikająca z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa m. in. Główny Inspektor Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Śląskiego.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 dni.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Ma Pani/Pan prawo żądania: X.7.a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, X.7.b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, X.7.c) do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art.18 RODO, X.7.d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art.21 RODO, X.7.e) do przenoszenia danych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,

8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

10. Wypełnienie oświadczenia jest wytycznym przeciw epidemicznym Głównego Inspektora Sanitarnego.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.