Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach” złożyło wniosek i otrzymało dofinansowanie do Plakat Informacyjny-1realizacji projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Otrzymane dofinansowanie w formie dodatków do wynagrodzeń oraz dofinansowania zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.Plakat Informacyjny-1