Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta w Stowarzyszeniu Przyjaciół Chorych ?Hospicjum im. Jana Pawła II?.

1. Dokumentację medyczną udostępnia się (za okazaniem dokumentu tożsamości):
a. pacjentowi , którego ta dokumentacja dotyczy,
b. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta:
? rodzicowi, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia (za okazaniem odpowiedniego dokumentu),
? opiekunowi ustanowionemu przez sąd (za okazaniem oryginału prawomocnego orzeczenia sądu),
c. osobie upoważnionej przez pacjenta:
? na podstawie upoważnienia znajdującego się w dokumentacji medycznej
lub
? za okazaniem pisemnego upoważnienia lub notarialnego pełnomocnictwa do jej odbioru (gdy wnioskującym jest chory, a odbiera osoba upoważniona).

2. Formy udostępniania dokumentacji medycznej:
a. w czasie gdy pacjent pozostaje pod opieką hospicjum:
? do wglądu na miejscu w Hospicjum, na ustny wniosek osoby uprawnionej pod nadzorem lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego,
? poprzez sporządzenie i wydanie potwierdzonej kopii dokumentacji,
b. po zakończeniu opieki (w tym po śmierci pacjenta):
? do wglądu na miejscu w Hospicjum na wniosek osoby uprawnionej pod nadzorem lekarza naczelnego.
? poprzez sporządzenie i wydanie potwierdzonej kopii dokumentacji

3. W celu otrzymania kopii dokumentacji medycznej pacjenta należy:
a. pobrać ?Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej? (pobierz tutaj formularz wniosku) i złożyć w sekretariacie medycznym Hospicjum lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ?Hospicjum im. Jana Pawła II? 44-240 Żory ul. Promienna 4.
b. w przypadku planowanego odbioru kopii dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy pobrać i złożyć ?Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej? (pobierz tutaj formularz upoważnienia).

4. Poświadcza się wyłącznie kopie dokumentacji medycznej wykonane w Hospicjum.

5. Udostępnienie/odbiór kopii dokumentacji medycznej następuje w godzinach 9.00? 14.00, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych) w sekretariacie Hospicjum.

6. Odbierający dokumentację medyczną powinien zgłosić się z dokumentem tożsamości.

7. Wydanie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru.

8. Stowarzyszenie za udostępnienie dokumentacji medycznej może pobrać opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001r.
Odpłatność za dokumentację medyczną stanowi załącznik.